HR

Wellbeing pracowników – docenianie w pracy

Jak dbać o swój zespół, aby czuł się doceniany?

Współczesne organizacje mają przed sobą wyzwania związane z przyciąganiem i zatrzymywaniem najlepszego zespołu. W dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym, dbanie o dobrostan pracowników i pracowniczek oraz ich zaangażowanie ma kluczowe znaczenie. Jednym z istotnych elementów dbania o wellbeing pracowników i pracowniczek jest docenianie w pracy. Jakie znaczenie oraz korzyści ma taka praktyka? Jak realizować ją w danej organizacji?

Dlaczego docenianie pracowników jest ważne?

Docenianie pracowników to proces nadawania wartości oraz znaczenia ich pracy z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu emocjonalnego. To zarówno aspekt poznawczy, jak i emocjonalny, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Badanie “People at Work 2023: A Global Workforce View” podkreśla znaczenie wspierającej, integracyjnej i motywującej kultury w miejscu pracy. Podejście to wspiera employer branding firmy, umożliwiając przyciągnięcie i zatrzymanie talentów oraz zwiększenie produktywności poprzez zapewnienie pracownikom satysfakcji z ich pracy i zaangażowania w działania firmy, która troszczy się o nich w odpowiedni dobrostan. 

Docenianie pracowników i pracowniczek nie ogranicza się wyłącznie do wynagrodzenia czy przyznawanej premii. To również popularne benefity pracownicze, jak i okazywanie wdzięczności, uznania oraz docenienia wkładu w rozwój firmy. To proces, który wyraża się w codziennych gestach, słowach uznania, pochwałach oraz wsparciu ze strony zarządzających. Dlatego warto pamiętać, że docenianie pracowników ma aspekt zarówno materialny, jak i emocjonalny.

Jakie są korzyści doceniania pracowników?

Docenianie pracowników przynosi zarówno korzyści pracownikom i pracowniczkom, jak i pracodawcom. Badania Adama Granta i Francesca Gino wykazują, że pracownicy, którzy doświadczają wdzięczności ze strony swojego przełożonego, są bardziej produktywni. To zjawisko jest szczególnie widoczne w firmach, które konsekwentnie doceniają swój personel.

Ponadto, zespoły, w których panuje atmosfera uznania i szacunku między członkami, są bardziej skuteczne w wykonywaniu swoich zadań . Docenianie przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery w zespole oraz łagodzi stres pracowników, co wpływa na utrzymanie ich zaangażowania nawet w sytuacjach kryzysowych.

Co daje Ci docenienie w pracy?
czuję, że moja praca jest dostrzegana
motywuje mnie to do dalszej pracy
zwiększa moje zaangażowanie 
podnosi moją samoocenę
zwiększa współpracę zespołową
jest to wyraz szacunku wobec mnie
Raport “Siła Doceniania 2022”, HRM Institute, s. 20.

Kiedy pracownicy czują się docenieni, rośnie ich poczucie wartości i kompetencji, a także przekonanie o swoim znaczeniu dla organizacji. To element wzajemnej wymiany społecznej, podtrzymywania wzajemności i dbania o równowagę między wkładem w pracę a nagrodami.

Jak docenianie wpływa na wellbeing pracowników?

Wellbeing pracowników to kompleksowy stan ich dobrostanu, obejmujący aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne. Docenianie pracowników jest jednym z kluczowych czynników wpływających na poprawę wellbeingu w miejscu pracy.

Badanie “People at Work 2023” podkreśla, że większość pracowników jest otwarta na rozmowy na temat swojego zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy. Mimo że wielu pracowników odczuwa wsparcie ze strony swoich przełożonych i współpracowników w kwestiach zdrowia psychicznego, nadal istnieje znaczne pole do poprawy.

Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników poprzez docenianie obejmuje:

Podniesienie samooceny

Docenianie pomaga pracownikom budować poczucie wartości, co ma wpływ na ich samoocenę i poczucie pewności siebie.

Redukcję stresu

Pracownicy, którzy czują się docenieni, radzą sobie lepiej ze stresem, ponieważ wiedzą, że są wsparci przez swoją organizację.

Zwiększenie zaangażowania

Docenianie jest motorem dla zaangażowania pracowników, co ma wpływ na ich motywację do pracy.

Rozwijanie relacji

Docenianie sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami, co wpływa na ich ogólny stan wellbeing.

Jak wprowadzać kulturę doceniania w miejscu pracy?

Docenianie pracowników można wprowadzić w organizacji poprzez różne działania i strategie, takie jak:

Pochwały i uznanie

Regularne wyrażanie słów uznania za dobre wyniki, innowacyjność i zaangażowanie pracowników.

Nagrody i bonusy

Przyznawanie nagród materialnych i bonusów za wyjątkowe osiągnięcia lub długoletnią współpracę.

Programy rozwoju

Inwestowanie w rozwijanie umiejętności pracowników i oferowanie możliwości awansu.

Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego

Zapewnienie dostępu do usług psychoterapeutycznych i programów wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Feedback

Dostarczanie konstruktywnego feedbacku pracownikom, aby pomóc im w ciągłym rozwoju.

Inicjatywy społeczne

Organizowanie wydarzeń, w których pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach charytatywnych i społecznych.

Wyznaczanie mentorów

Tworzenie programów mentorstwa, w których doświadczeni pracownicy wspierają młodszych kolegów.

Implementacja tych działań powinna być spersonalizowana i dostosowana do specyfiki organizacji oraz potrzeb pracowników. Istotne jest również systematyczne monitorowanie i ocena wpływu tych inicjatyw na dobrostan zespołu.

Benefity jako forma doceniania

Benefity pracownicze stanowią istotny element doceniania pracowników, zarówno pod względem materialnym, jak i emocjonalnym. Dostarczając różnego rodzaju korzyści pracownikom, firmy wyrażają swoje uznanie za ich trud i zaangażowanie. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie firmowego merchu w ramach nagród za dodatkowe czy bieżące działania zespołu.

Firmowy merch jest nie tylko praktycznym benefitem, ale także narzędziem budowania więzi między członkiem czy członkinią zespołu a organizacją. Osoby noszące odzież z brandingiem swojej firmy dają wyraz przynależności do zespołu i z dumą identyfikują się z wartościami i misją organizacji. 

Tworząc merch z brandingiem firmy warto dodatkowo pamiętać, aby był on adekwatny do potrzeb i oczekiwań zespołu, a zarazem użyteczny i atrakcyjny wizualnie. Wtedy mamy pewność, że otrzymana odzież czy gadżety faktycznie sprawią zespołowi radość i będą przez nich chętnie wykorzystywane.

Warto pamiętać, że docenianie pracowników nie jest jednorazowym wysiłkiem, ale procesem, który powinien być wbudowany w kulturę organizacyjną i stać się integralną częścią zarządzania zasobami ludzkimi. Jego skuteczność wynika z autentyczności i ciągłości, a nie tylko z formy wynagrodzenia czy nagród. Pracownicy odczuwają autentyczność i szczerą troskę ze strony swojego pracodawcy, co przekłada się na ich wellbeing oraz lojalność wobec organizacji.